Participants

1. Martin Vastl (Сzech Technical University)
2. Matej Choma (Сzech Technical University)
3. Tomáš Bánhegyi (Сzech Technical University)
4. Jiangzhe Yan (Zhejiang U)
5. Shibiao Jiang (Zhejiang U)
6. Zhenwei Liu (Zhejiang U)
7. Aleksey Mayorov (MISiS)
8. Artem Romanov (MISiS)
9. Victor Tarannikov (MISiS)